Skip to the content

Consit Gruppens datterselskaber er typiske videns-virksomheder, hvor de fleste produkter og leverancer er digitale, og ikke kræver fysisk produktion eller distribution.

Vi har løbende gennem de sidste par år arbejdet med bæredygtighed. Som led i dette arbejde, blev f.eks. hele kølingssystemet i serverrummet udskiftet i sommeren 2021, hvilket betød en direkte reduktion i elforbruget på 20,5% per måned.

En nyetablerede styregruppe, med lederne fra de enkelte datterselskaber samt koncernledelsen besluttede i 2021, at vi skulle påbegynde et struktureret arbejde og udvikle en bæredygtighedsplan for årene 2021 – 2025.

Dette arbejde er nu påbegyndt, og der vil blive udviklet en formaliseret plan med mål for 2025 indenfor CO2 reduktion samt andre bæredygtighedstiltag.

 

Formål med denne bæredygtighedsplan

Vi ønsker at bidrage på alle måder vi kan, for at sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Vi har det helt klare opfattelse at et fælles initiativ for at sikre en bæredygtig fremtid skaber sammenhold og loyalitet mellem medarbejdere, ledelse, kunder og leverandører. Vi har derfor påtaget os denne opgave med stolthed og ser frem til at arbejde os frem til vores fastsatte mål i 2025.

Overfor vores leverandører
Vi vil i fremtiden arbejde sammen de leverandører, der også arbejder for en bæredygtig fremtid. Derfor vil vi løbende justere vores krav til, hvordan vores leverandører og deres produkter lever op til krav om bæredygtighed og CO2 reduktion.

Overfor vores kunder
Med denne plan vil vi gerne vise vores kunder, at vi tager bæredygtighed alvorligt, og at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til vores kunders krav om bæredygtighed hos deres leverandører.

Overfor vores medarbejdere
Vores engagement med denne bæredygtighedsplan indgår også i vores kærneværdier, som vi har udviklet sammen med vores medarbejdere.

Konkrete tiltag, der har indflydelse for den enkelte medarbejder vil også blive integreret i vores medarbejderhåndbog.

Mål for certificering
Det er målet at vores bæredygtighedsplan skal certificeres i løbet af perioden, således at vi får opstillet nogle faste rutiner for opfølgning, rapportering og videreudvikling. F.eks. ISO 14001 indenfor Miljøledelse.

Det er også målet med certificeringen danner grundlag for fremtidige miljø og GHG-regnskaber, som virksomheder evt. skal aflægge i fremtiden.

Medarbejder uddannelse og kompetenceudvikling
I løbet af hele forløbet vil vi planlægge og afholde informationsmøder, kurser og andre aktiviteter overfor medarbejderne, således at alle medarbejdere bliver aktivt involveret i denne bæredygtighedsplan.

Dette skal være med til at sikre at planens mål nås, men samtidigt også inspirere og motivere medarbejderne til at gå skridtet videre og lave tiltag i eget regi, og dermed være med til at bidrage til den kollektive og globale indsats omkring bæredygtighed.

Bæredygtighedsområder

Vores bæredygtighedsplan er opdelt i de tre hovedkategorier, som er beskrevet i Brundtland Kommissionens rapport ”Our Common Future” fra 1987, der danne grundlag for det internationale arbejde med bæredygtighed:

 • Klima/Miljømæssig bæredygtighed
 • Økonomisk bæredygtighed
 • Social bæredygtighed

De 17 verdensmål fra FN er således også delt op i disse 3 kategorier.

Ifølge bl.a. KL.dk, så er opdelingen som følger:

Definition: Klima og Miljø

 • Klima betegnes som et områdes vejrforhold med hensyn til temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt over en længere periode (kilde: ordnet.dk)
 • Klimaindsatsen foregår primært overfor direkte og indirekte brug af energi samt udledning af CO2 og andre skadelige stoffer (Kaldet ”Green House Gas” eller GHG.) i atmosfæren. (Kilde. Virksomheds-guiden.dk)
 • Miljø er de fysiske omgivelser og betingelser som mennesker, dyr og planter lever under med gensidig påvirkning (kilde: ordnet.dk)
 • Klima- og miljømæssig bæredygtighed har fokus på at passe på vores klode - for de næste generationer skal også bruge den. Klima- og miljømæssig bæredygtighed dækker over 5 af Verdensmålene, nemlig Mål 6: Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 13: Klimaindsats, 14: Livet i havet og Mål 14: Livet på land. (Kilde: KL.dk)

Definition: Økonomisk bæredygtighed

 • For at opnå økonomisk bæredygtighed må der sættes fokus på at styrke beskæftigelsen, fremme bæredygtige virksomheder og produkter samt at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.
 • Økonomisk bæredygtighed dækker over følgende Verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, Mål 10: Mindre ulighed og Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. (Kilde Kl.dk)

Definition: Social bæredygtighed

 • Ved social bæredygtighed lægges der helt konkret vægt på de menneskelige faktorer, og sættes fokus på menneskers liv, adfærd og velbefindende som en katalysator for at skabe et bæredygtigt samfund. (Kilde Dansk Industri)
 • Social bæredygtighed dækker over følgende Verdensmål: Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 2: Stop sult, Mål 3: Sundhed og trivsel, Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 5: Ligestilling mellem kønnene, Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. (Kilde KL.dk)

Overordnede mål

Denne plan vil så vidt muligt følge retningslinjer og anbefalinger fra følgende initiativer:

 • FN’s Verdensmål
 • Køreplan for et grønt Danmark
 • Greenhouse Gas Protocol

Målsætninger 2021 - 2025

De overordnede målsætninger, der er opstillet i denne plan, er som følger:

2021
I 2021 fokuserede Consit Gruppen på at finde de lavthængende frugter, som man direkte kunne tage fat på og lave ændringer.

Målet var her at få skabt et overblik over de områder, hvor gruppen bevidst eller ubevidst allerede var i gang med at forbedre områderne.

Delmål: Beslutning om at udvikle en samlet ”Bæredygtighedsplan” vedtages og indledende tiltag kortlægges og forklares

 

2022
I 2022 er det målet, at inden udgangen af året, så er der opstillet nogle helt konkrete mål for, hvor man vil sætte ind og skabe reduktion i CO2 (GHG) aftryk, men også hvilke øvrige områder indenfor den sociale bæredygtighed, at der skal sættes ind.

Den endelige plan for 2025 skal ligge klar ved årets udgang og sættes i gang primo 2023.

Delmål: Ved årets udgang er den endelige ”bæredygtighedsplan” formuleret og vedtaget i ledergruppen. Plan for implementering i koncernen og de enkelte datterselskaber inkluderes.

 

2023
Delmål for 2023 opstilles

2024
Delmål for 2024 opstilles

2025
De endelige mål for 2025 opstilles og en samlet implementeringsplan med aktiviteter og årlige delmål sættes i gang.

Eksisterende tiltag

Vi har gennem en længere periode allerede foretaget aktiviteter, der er med til at skabe bedre bæredygtighed. Nogle initiativer har været ubevidste eller ikke direkte planlagte, og andre har været igangsat for at overordnet deltage i den almene indsats for bedre bæredygtighed. Vi har i forbindelse med denne bæredygtighedsplan fået identificeret disse tidlige initiativer, og vi har nu kategoriseret den indenfor de tre overordnede grupper.


Nuværende initiativer:

Klima og miljømæssig bæredygtighed
 • Elforbrug
  • Vi arbejder på i sammenarbejde med vores udlejer (DEAS A/S) på at få sikret, at vores strøm bliver så ”grøn” som muligt.
   • Mål: Indirekte reduktion af GHG

  • Samtidigt arbejdes der løbende på at sikre at nyindkøb af elektroniske apparater bruger så lidt strøm som muligt. Dette skal være med til at sænke vores samlede elforbrug med xx % inden 2025
   • I sommeren 2021 blev køleanlægget i serverrummet udskiftet, hvilket betød en direkte reduktion af elforbruget på 20,5%

  • På lyskilder, hvor det er muligt, etableres der timere, således at der ikke er tændt lys udenfor arbejdstid eller i længere perioder, hvor et rum ikke bliver benyttet.

 • Varmeforbrug
  • Vi arbejder på i sammenarbejde med vores udlejer (DEAS A/S) på at få sikret, at vores varme bliver så ”grøn” som muligt.
   • Mål: Indirekte reduktion af GHG

  • Termostater på varmeapparater
   • Der er allerede blevet installeret termostater på alle varmeapparater.

 • Pendlerkørsel
  • Efter Corona-krisen, hvor mange medarbejdere arbejdede hjemme i længere perioder, der så vi på mulighederne for at få nedbragt medarbejdernes pendlerkørsel. Ved at lave nye modeller for hjemmearbejde, så er det målet, at det samlede antal kilometer, der køres hvert år af medarbejderne skal reduceres.
   • Mål: Direkte reduktion af GHG

 • Grøn Kantine
  • I samarbejde med andre virksomheder i lejemålet, der er vi gået sammen for at sikre at maden i kantinen bliver så grøn som muligt. I dialog med vores leverandør, der arbejdes der løbende på at udskifte mad-udvalget med så grønne alternativer som muligt
   • Mål: Indirekte reduktion af GHG

 • Reduktion af vandforbrug
  • Vi har løbende arbejdet sammen med udlejer for at sikre at vandforbruget reduceres mest muligt. Der er blevet installeret dobbeltskyl på toiletterne samt alle vandhaner er kontrolleret for, at de ikke drypper eller bruger for meget vand
  • Vi har installeret miljørigtig opvaskemaskine, der bruger et lavt forbrug af vand

 • Almindeligt kontoraffald
  • Det meste affald bliver sorteret og lagt i de specielle containere, som udlejer har opstillet. Det gælder for pap, plastik, papir, organisk materiale samt småt brændbart


Indenfor klimamæssig bæredygtighed og CO2 udslip, der er det vores målsætning, at vi i løbet af 2022 for implementeret beregningsværktøjet ”Klimakompasset” fra Erhvervsstyrelsen. Klimakompasset er et CO2 beregningsværktøj, der baserer sig på standarderne fra ”GHG Protocol”, der er den globale standard for at beregne CO2 og andre gasarter (GHG).

Med dette værktøj kan vi beregne de årlige GHG udledning og opsætte mål for 2025 via en international godkendt standard, der også kan danne grundlag for vores grønne regnskaber i fremtiden.

Der arbejdes løbende med at sikre et lavt forbrug af vand, samt der gøres en stor indsats for, at sortere affald til genanvendelse, således at mest muligt kan indgå i en cirkulær økonomi.

 

Økonomisk bæredygtighed

Vi arbejder målrettet med at stimulere den cirkulære økonomi, der fremmer innovation og jobudvikling, således at der skabes vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst. Den cirkulære økonomi skal ud over at spare på klodens ressourcer også sikre, at allerede udvundne ressourcer genanvendes på nye og kreative måder.

 • Elektronik samt inventar
  • Elektronisk affald bliver samlet sammen og kørt til genbrugspladsen i området, hvor det sorteres i de rette bure og containere
  • Inventar som borde, stole samt andre typer inventar køres bort til genbrugspladsen i området og sorteres i de rette bure og containere.

 • Indkøb af elektronik
  • Når der indkøbet nye elektroniske apparater, PC og lign. så skal indkøberen så vidt muligt sikre, at ved bortskaffelse, så kan apparatet indgå i den cirkulære økonomi.

 • Indkøb af inventar
  • Vi køber meget sjældent nyt inventar, møbler og lign. Ofte genbruges inventar fra de virksomheder, som vi inkluderer i gruppen ved opkøb og lign.

Social bæredygtighed

Vi har altid haft en meget inkluderende medarbejderpolitik. Der gøres ikke forskel på alder, køn, race og personlige forhold som f.eks. religion eller seksualitet. Der arbejdes løbende med gruppens CSR- politik, der skal være med til at stimulere og fremme mulighederne for de ansatte, kunder og leverandører, samarbejdspartnere og aktører i lokalmiljøet.

 • Ansættelse af nye medarbejdere
  • I alle stillingsannoncer gøres det klart, at Consit Gruppen er fortaler for ligestilling og inklusion.

 • Lokale leverandører
  • Vi benytter sig så vidt det er muligt af lokale leverandører inder for kontorforsyning, forplejning og drikkevarer til the-køkken, rengøring, planteservice m.m.
  • Dette gøres for at støtte op om det lokale samfund samt for at sikre, at leverandørerne ikke skal køre unødigt meget.
  • De fleste leverandører ligger indenfor en radius af 10 km. fra os.

 • Praktikanter
  • Vores selskaber har løbende praktikanter fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Vi ønsker med dette at signalere, at vi er åben for vidensdeling og at give unde mennesker de bedste muligheder i forbindelse med deres uddannelse.

 • Fleksible arbejdsvilkår
  • Arbejdsvilkår, der sikrer balance mellem arbejdsliv og privatliv.